NIPA Cloud สนับสนุนโครงการ CS Camp ครั้งที่ 14 พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

NIPA Cloud สนับสนุนโครงการ CS Camp ครั้งที่ 14 พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา NIPA Cloud ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ CS Camp ครั้งที่ 14 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ การสนับสนุนโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ทาง NIPA Cloud ได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด นั่นคือ การส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรม และมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ CS Camp ในครั้งนี้ คือ การถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ให้เข้าใจในหลักการทางคอมพิวเตอร์ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นไปยังการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ ผนวกเข้ากับศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย โครงการดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะ และความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด้วยระบบการเข้าศึกษายุคใหม่ อย่างระบบ TCAS อีกทั้งโครงการนี้ยังมีการแนะนำแนวทางในสาขาอาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการต่อยอดทางด้านสายอาชีพในอนาคต…