นพ. พลวรรธน์ เชื่อมั่น เลือก NIPA Cloud วางโครงสร้างพื้นฐาน KTBCS

นายแพทย์ พลวรรธน์ วิทูรกลชิต อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด เลือก NIPA Cloud วางโครงสร้างพื้นฐานสู่องค์กรแห่งอนาคต

National Cloud ยุทธศาสตร์ใหม่กับการลงทุนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ

จากการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน ทั่วโลกต่างก็กำลังปรับตัวและพัฒนาเพื่อให้เท่าทันชาติอื่น ๆ บางประเทศก็แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน จากรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​ ประจำปี 2564 (e-Conomy SEA 2021) ไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงทั่วทุกแห่งหนเช่นนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก หรือ mega trends ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นการวางยุทธศาสตร์การปรับตัว โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางสังคมหลาย ๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ‘ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี’ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และ Machine Learning ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลนั้น คือ ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนนักวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะต้องมีพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่เพื่อรองรับข้อมูลดังกล่าว…